สองคณาจารย์คุณภาพศรีปทุม! ต้นแบบด้านการสอนระดับแนวหน้าของประเทศ บริการวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพอาจารย์มืออาชีพ มาตรฐาน PSF

UploadImage
 

UploadImage

สองคณาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม เจ้าของรางวัลคุณภาพด้านการสอน ร่วมถ่ายทอดความรู้แก่ คณาจารย์ม.พะเยา พร้อมผลักดันเพื่อยกระดับสู่ต้นแบบอาจารย์มืออาชีพ ตามมาตรฐาน PSF

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเจ้าของรางวัล อาจารย์ตันแบบ ด้านการสอน สกอ.และควอท. และผศ.ดร.สิรินธร​ สินจินดาวงศ์​ ผู้อำนวยการศูนย์​สนับสนุน​และพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์มืออาชีพต้นแบบด้านการสอน ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ Certified​ Professional Standard Framework จาก UK Higher Education Academy, ระดับ Senior Fellow จากประเทศอังกฤษ ร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ “การประเมินและวิเคราะห์ตนเอง สู่อาจารย์มืออาชีพ” ตามโครงการ มหาวิทยาลัยพะเยา  UP - PSF รุ่นที่ 1 ให้กับคณาจารย์คณะต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยาย ดร.ชลธิดา เทพหินลับ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณ แก่วิทยากรคุณภาพทั้งสองท่าน ณ ห้องประชุมดอยนาง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562


UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage