ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

UploadImage
 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๖๗ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ วลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร ๑) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
กำหนดการ
เวลา    ๐๙.๓๐  น.       คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมเพรียงกัน ณ หน้าอาคาร ๑
เวลา    ๑๐.๐๐ น.        การแสดงชุดพ่อของแผ่นดิน
เวลา    ๑๐.๑๕ น.        พิธีวางพุ่มเงิน-ทองถวายราชสักการะ
                              พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว                           
-         นักศึกษาวิชาทหาร
-         สโมสรนักศึกษา
-         คณะนิติศาสตร์
-         คณะนิเทศศาสตร์
-         คณะบริหารธุรกิจ
-         คณะบัญชี
-         คณะศิลปศาสตร์
-         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
-         คณะวิศวกรรมศาสตร์
-         คณะดิจิทัลมีเดีย
-         คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
-         วิทยาลัยนานาชาติ
-         วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
-         วิทยาลัยการบินและคมนาคม
-         วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
-         วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
-         สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
เวลา    ๑๐.๓๐ น.       ประธานในพิธี อ่านคำถวายเทิดพระเกียรติ
เวลา    ๑๐.๔๕ น.       ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
เวลา    ๑๑.๐๐ น.       ร่วมกันเขียนความรู้สึกในนิทรรศการ ล้านความรัก เพื่อพ่อหลวง เป็นอันเสร็จพิธี
 
การแต่งกาย   สวมเสื้อเหลือง