ม.ศรีปทุม เจ้าภาพ จัดการประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 13

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 13 ร่วมกับ 2 กระทรวงและ 13 สถาบันการศึกษา เดินหน้าพัฒนานักศึกษาสู่ Digital University Forum

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ (เป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยไทย) โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ,ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ ประธานกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 13 สถาบันที่เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้

UploadImage

ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม กล่าวว่า การประชุม CIO Digital University Forum เป็นการจัดประชุมและแลกเปลี่ยน ความรู้ระหว่างผู้บริหารสารสนเทศมหาวิทยาลัยระดับสูงหรือ CIO (Chief Information Officer) ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะเป็นเวทีกลางในการเสนอแนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องของ ICT และ ดิจิทัล Digital University Forum ซึ่งมีการประชุมเป็นระยะทุกสองเดือน โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 13 แล้วที่มีการจัดการประชุม

UploadImage

ทั้งนี้บรรยากาศในการประชุมเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระบวนการการพัฒนา นักศึกษาของคณะกรรมการในแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็น Digital University Forum ต่อไป

UploadImage

นอกจากนี้ภายในงานได้มีการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบุคลากรเชิงเทคนิคด้านความปลอดภัยไซเบอร์” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ขัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และร่วมแชร์ประสบการณ์ ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage