เตรียมพร้อม! นศ. ม.ศรีปทุม โกอินเตอร์ บินฝึกงานสหกิจศึกษานานาชาติ

UploadImage
 

UploadImage

ม.ศรีปทุม เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา จัดการเสวนาถ่ายทอดความรู้ใน "COOP TALK : GO INTER" จากผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศ ก่อนบินลัดฟ้าฝึกงานสหกิจศึกษานานาชาติ

UploadImage

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการเสวนา "COOP TALK : GO INTER" เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาก่อนร่วมบินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษานานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กาญจนา แฮนนอน ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และ Mr.Jorge Arnanz อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม เป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ การไปสหกิจศึกษาต่างประเทศ ควรทำอย่างไรและเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง แก่นักศึกษาSPUที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 170 คน ณ ห้อง Auditoruim 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

อาจารย์สำรวย เหลือล้น รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า  ปัจจุบันโลกของการปฎิบัติงานเป็นยุคโลกาภิวัตน์  มีการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลกอย่างรวดเร็ว เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีการใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลง มีทั้งความร่วมมือทั้งในประเทศและนานาชาติ รวมทั้งมีการรวมกลุ่มประเทศและกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาค ซึ่งจากการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นสากลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนในยุคโลกาภิวัฒน์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดสหกิจศึกษานานาชาติที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานสากลทั้งในปัจจุบันและอนาคต

UploadImage

อาจารย์สำรวย กล่าวเพิ่มเติมว่า  ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ม.ศรีปทุม จึงได้จัดโครงการเสวนา เตรียมความพร้อม "COOP TALK : GO INTER" สำหรับนักศึกษาขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการออกไปปฎิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษานานาชาติ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพที่ดีสำหรับนักศึกษาให้มีความพร้อม และสามารถสร้างความประทับใจสำหรับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งได้สะท้อนถึงคุณภาพของการผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพของมหาวิทยาลัยศรีปทุมอีกด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage