แสดงความขอบคุณผู้การกองบิน 6

UploadImage
 

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นำทีมงาน ผศ.ธนกร ณรงค์วานิช หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษา
เข้าแสดงความขอบคุณ ผู้การกองบิน 6 ที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา และสถานที่ออกสหกิจศึกษา
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ในทุกภาคการศึกษา

วันที่ 17 มิถุนายน 2562
SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม