บัญชี SPU : “Tax Junior” “Workshop ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีหัก ณ ที่จ่าย"

UploadImage
 

บัญชี SPU : “Tax Junior”

“Workshop ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีหัก ณ ที่จ่าย" โดย คุณชื่นชีวัน พิริยะกุลชัย คุณธนากร ตันติกาญจน์ และคุณรชต มีแสงทอง

ความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และ บัญชี SPU 
ณ อาคาร11 ห้องคอนเวนชั่น วันที่ 16 มิ.ย. 62