วิศวะ ม.ศรีปทุม ชวนฟังบรรยาย "แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย"

UploadImage
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญฟังบรรยาย หัวข้อ
"แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย"
โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชายชาญ โพธิสา
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562
เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สอบถาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0 2579 1111
www.spu.ac.th/fac/engineer/