ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครหลักสูตรสมาธิชั้นสูง รุ่นที่ ๓ รุ่นเมตตาฌาน

UploadImage
 


สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรสมาธิชั้นสูง รุ่นที่ ๓  รุ่นเมตตาฌาน” ตามแนวทางหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ได้ต่อยอดการศึกาษาในวิชาสมาธิให้มีความรู้อย่างละเอียดลึกซึ้ง โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปสร้างประโยชน์แก่ตนเอง ผู้อื่น และสังคมโลกตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้ประชาคมโลกพบกันสันติภาพ

ระยะเวลาเรียน วันที่  ๑๘  สิงหาคม - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒  (รวมระยะเวลา ๒ เดือน)
เรียนทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

วันนี้จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
 
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๑๑ ต่อ ๑๔๓๓
โทรสาร ๐ ๒๔๕๗๙ ๗๔๙๑  
Email : suwannee.no@spu.ac.th