Welcome to SPU Dynamic University Freshy SPU “62

UploadImage
 

UploadImage

Welcome to SPU Dynamic University
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอตัอนรับน้องใหม่ Freshy SPU “62 
สู่รั้วฟ้า-ชมพู  Yes SPU 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ม.ศรีปทุม 2562 ภาคปกติ 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImageUploadImage

UploadImage

UploadImage