ตรวจสุขภาพทั่วไป ให้กับนักศึกษา SPU ฟรี!

UploadImage
 

ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ โรงพยาบาลนวมินทร์
จัดตรวจสุขภาพทั่วไป แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกชั้นปี ฟรี!
ตรวจเลือดคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ตรวจวัดดัชนีมวลกาย 
วันที่ 25 -26 มิถุนายน 62 โดยเปิดให้ทำการตรวจเวลา 09.00 -15.00 น.
ณ บริเวณลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.