ไอที ม.ศรีปทุม พัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ

UploadImage
 

UploadImage

SPU Dynamic University เดินหน้าจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่ตำแหน่งทางวิชาการ

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้าพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้สมกับเป็น SPU Dynamic University ด้วยการจัดกิจกรรมโครงการอบรม “พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และขั้นตอนวิธีการต่างๆในการดำเนินการสู่การทำผลงานตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เรียนรู้และพัฒนาศัยกภาพของตนเองต่อไป นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานการ Coaching ของ 2 คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่  Coach ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์ และ Coach ผศ.ดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ ณ ห้องประชุมบงกช ชั้น 6 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage