ม.ศรีปทุม อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 3 วิทยาเขต

UploadImage
 

UploadImage

SPU DYNAMIC UNIVERSITY เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 3 วิทยาเขต (บางเขน, ชลบุรี, ขอนแก่น)

UploadImage

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมี รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ อาจาย์จงกลณี อัศวเดชกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งทำแบบทดสอบก่อนรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ  วิทยากรกลาง ของ สกอ.จำนวน 3 ท่าน  อาทิ ผู้ช่วยศาตราจารย์ปราณี พรรณวิเชียร ,รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม ร่วมถ่ายทอดความรู้และดูแลการฝึกปฎิบัติ ให้กับคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการฯอบรม จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้ง 3 วิทยาเขต (วิทยาเขตบางเขน ,วิทยาเขตชลบุรี และวิทยาเขตขอนแก่น)  จำนวน 42 คน เพื่อให้ได้ผู้ประเมินฯที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สำหรับเป็นผู้ประเมินระดับหลักสูตรต่อไป  ณ ห้องปัทมา ชั้น 4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage