เจ๋งสุดๆ! บัณฑิตพันธุ์ใหม่ สหวิทยาการฯ ม.ศรีปทุม คว้าคะแนนเต็มสอบไฟนอล รับประกาศนียบัตรข้ามประเทศ

UploadImage
 

UploadImage

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ศรีปทุม โชว์ศักยภาพคว้าคะแนนเต็มในการสอบไฟนอล พร้อมรับประกาศนียบัตรข้ามประเทศถ่ายทอดสดตรงจากประเทศเกาหลีใต้
 
UploadImage

ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการกิจกรรมการสอบไฟนอล ของเหล่านักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการบูรณาการการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตอล ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ผ่านระบบ e-Learning และการใช้ OER (Open Educational Resources) หรือ การเรียนรู้แบบดิจิตอลและการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนผ่านทางอินเทอร์เน็ต เชื่อมการถ่ายทอดสดตรงจากประเทศเกาหลีใต้ โดยนักศึกษาคณะสหวิทยาการฯ โชว์ผลงานคว้าคะแนนเต็มในการสอบ Final ในครั้งนี้ พร้อมรับประกาศนียบัตรข้ามประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธุ์ รองอธิการบดี และคณบดีคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ท่านคณบดี จาก 4 คณะ ของ ASEAN Cyber University ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบประกาศนียบัตร ผ่านการถ่ายทอดสดตรงจากประเทศเกาหลีใต้ ณ ห้อง Smart class room  ชั้น3 อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

UploadImage

นับเป็นการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ซึ่งโครงการฯดังกล่าวนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทีมงาน OOE

UploadImage

ทั้งนี้ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับความไว้วางใจระดับนานาชาติ โครงการ ASEAN Cyber University (ACU) ทำวิจัยด้าน e-Learning และการใช้ OER (Open Educational Resources) โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยด้าน e-Learning และการใช้ OER (Open Educational Resources) ร่วมระดมสมองกับผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ และผู้แทนรัฐบาลของประเทศสมาชิก ASEAN ทุกประเทศ

UploadImage

เพื่อหายุทธศาสตร์ในการทำงานระยะยาวของ ASEAN Cyber University โดยงานวิจัยนี้มี ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี และ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นที่ปรึกษางานวิจัยนี้ สำหรับผลของการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นปัจจัยชี้นำในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการทำงานระยะยาวของ ASEAN Cyber University ที่จะมุ่งเน้นการใช้ e-Learning และ OER หรือแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดที่เหมาะสมสำหรับ ASEAN ต่อไปอีกด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage