อาจารย์คุณภาพ! คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการ ในงานเปิดตัวโครงการต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล

UploadImage
 

UploadImage

อาจารย์คุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม บรรยายพิเศษและร่วมเสวนา ในงานเปิดตัวโครงการต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม 4.0

UploadImageดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ อาจารย์ภาควิชาระบบวิศวกรรมเครื่องกลและนวัตกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และที่ปรึกษาโครงการฯ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ(ช่วงบ่าย) หัวข้อ Solution Matching การชี้แจงการจับคู่และการแก้ปัญหาด้วย IOT และ Big Data Analysis  ในงานเปิดตัวโครงการต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล (Digital Networking in Manufacturing) ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ  ผลิตภาพและนวัตกรรมในปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และร่วมเสวนากับ คุณรัศมี สืบชมภู คุณนิติ เมฆหมอก และบริษัท Synergy Technology Co.,Ltd. ในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี และแนวทางการวางมาตรฐานอุปกรณ์" ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage