สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ ม.ศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๙

UploadImage
 

UploadImage

พิธีปฐมนิเทศ ขอขมา กิจกรรมสัมพันธ์นำสุข “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๙” สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีขอขมาในรูปแบบกิจกรรมสัมพันธ์นำสุข ในโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม "หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ" รุ่นที่ ๙ โดยมี รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฯ อาจารย์แสงอรุณ วัฒนวงศ์ ผู้แทนสาขาฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ต่อจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์นิวัต จันทราช ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการองค์กการสมัยใหม่มหาบัณฑิต เป็นผู้แทนถวายพานดอกไม้ พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ ทำพิธีขอขมาและมอบตัวเป็นศิษย์ พร้อมทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม อิ่มบุญกันถ้วนหน้า ณ อาคารเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

UploadImage

ทั้งนี้ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและการรู้เท่าทัน กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ การปลุกจิตสำนึกที่ถูกต้องดีงาม การปรับค่านิยมและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจให้มั่นคงยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งร่างกาย-จิตใจ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้มีโอกาสได้ศึกษาและ ปฏิบัติธรรมตามกาลเวลาที่เหมาะสม เพื่อนำธรรมไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาจิตใจให้แจ่มใส พร้อมรับ กับสภาวะสังคมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล ในพระเดชพระคุณ พระธรรมมงคล ญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) จัดทำหลักสูตร "วิทันตสาสมาธิ" ขึ้น เพื่อให้เป็นหลักสูตรพิเศษตามโครงการ ส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาจากหลักสูตรนักศึกษาครูสมาธิของ สถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ หลักสูตรทันตสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นจำนวนมาก โดยรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่๙ แล้ว

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage