ม.ศรีปทุม จัดโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๙

UploadImage
 

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๙”  ตามแนวทางหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสร้างการนําหลักธรรมคําสอนมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปด้วยการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บําเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจและสามารถนําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดําเนินชีวิตประจําวัน 

ระยะเวลาเรียนตั้งแต่วันที่  ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
เรียนทุกวันวันจันทร์ – วันอังคาร - วันพุธ
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

 
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึง ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวโหลดใบสมัครที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ วันที่ ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๖๒
 
หลักฐานการสมัคร
๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 
ค่าใช้จ่าย
๑. ไม่เสียค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
๒. มีค่าหนังสือเรียนครูสมาธิ ๓  เล่มๆ ละ ๕๐๐ บาท, ซีดี ๗ แผ่นๆ ละ ๑๐๐ บาท (ถ้าต้องการ)
๓. ค่าสอบปฏิบัติ การสอบธุดงค์ ณ ดอยอินทนนท์
 
อานิสงส์ของการทําสมาธิ
๑. ทําให้หลับสบายคลายกังวล
๒. กําจัดโรคภัยไข้เจ็บ                       
๓. ทําให้สมองปัญญาดี                      
๔. ทําให้รอบคอบก่อนการทํางาน       
๕. ทําให้ระงับความร้ายกาจ              
๖. บรรเทาความเครียด                    
๗. มีความสุขพิเศษ
๘. ทําให้จิตอ่อนโยน
๙. กลับใจได้
๑๐. เวลาจะสิ้นลม พบทางดี
๑๑. เจริญวาสนาบารมี
๑๒. เป็นกุศล
 
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๑๑ ต่อ ๑๔๓๓
โทรสาร ๐ ๒๔๕๗๙ ๗๔๙๑  
Email : suwannee.no@spu.ac.th