พัฒนาผู้นำนักศึกษา "ผู้นำในยุค Thailand 4.0 สู่การเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม" ปีการศึกษา 2561

UploadImage
 

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แนวคิด "ผู้นำในยุค Thailand 4.0 สู่การเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม" ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และกรรมการนักศึกษา และคณาจารย์จากคณะต่างๆ 14 คณะ รวมจำนวนทั้งนี้ 130 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทของผู้นำในยุค Thailand 4.0 อีกทั้งเพื่อปลูกฝังผู้นำในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม