Tech Walk season 2 ครั้งที่ 4 เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

UploadImage
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จัดโครงการ "Tech Walk season 2 ครั้งที่ 4 "
ภายใต้หัวข้อ "เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม"

ศึกษาดูงานด้าน IT บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริง การเรียนรู้นอกห้องเรียน 
ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 62 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ศูนย์นวัตกรรม บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) พระราม9 กรุงเทพมหานคร
News&Activities : https://www.spu.ac.th/calendars/1455/