พิธีมอบมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยในเครือไทย-เทค ปีการศึกษา 2561

UploadImage
 

กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยในเครือไทย-เทค ประจำปีการศึกษา 2561 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน  841 คน ในวันเสาร์ที่ 30  มีนาคม 2562  (ระดับ ปวส.2)  และพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยในเครือไทย-เทค  ประจำปีการศึกษา 2561 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 655 คน วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562  (ระดับ ปวช.3) ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น ๕ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
กำหนดการ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม  2562
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ​(ระดับ ปวส.2) 
 
เวลา 06.30 น.    -  นักศึกษารายงานตัว บริเวณชั้นล่าง  อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
เวลา 07.30 น.    -  นักศึกษาตั้งแถวพร้อมขึ้น ณ บัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์
เวลา 08.00 น.    -  ซ้อมรับประกาศนียบัตร
เวลา 09.30 น.    - อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย – เทค
เวลา10.00 น.    - ประธานในพิธี ท่านพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  ถึงบริเวณพิธี
                          (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
                        - ประธานนั่งเก้าอี้
                        - ผู้อำนวยการ มอบสูจิบัตร
                        - นายเชาวรัตน์  เชาวน์ชวานิล นายกสภาวิทยาลัยกลุ่มอาชีวศึกษาเครือไทย-เทค กล่าวรายงาน
                        - นางสาวนริศรา  ยะรังวงค์  กล่าวเบิกตัวนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
                        - ประธานมอบประกาศนียบัตร ตามลำดับ
                           วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
                           วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
                           วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ พระนครศรีอยุธยา
                           วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ พิจิตร
                           วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ขอนแก่น
                        - ผู้แทนนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณ
                        - ประธานกล่าวให้โอวาท  (จบโอวาท ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
                        - ประธานเดินทางกลับ
                        - แต่ละสถาบันถ่ายภาพบนเวทีตามลำดับ
                        - คณาจารย์ทุกสถาบันตั้งแถวแสดงความยินดีกับนักศึกษาบริเวณลานโถง ชั้นที่ 1
เวลา 12.00 น.      - รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี
                        - แต่ละสถาบันนัดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ             

กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยในเครือไทย-เทค  ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับ ปวช.3 )
 
เวลา 06.30  น.   -  นักศึกษารายงานตัว บริเวณชั้นล่าง อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
เวลา 07.30  น.   -  นักศึกษาตั้งแถว ชั้นล่าง อาคาร 40 ปี ศรีปทุม พร้อมขึ้นห้องประชุม
เวลา 08.00 น.   -  นักศึกษาทุกคนพร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
                       -  ฝึกซ้อมพิธีการ
เวลา 10.00 น.   -  ประธานในพิธี ท่าน อภัย  จันทนจุลกะ  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ถึงบริเวณพิธี
                       -  ผู้อำนวยการ กล่าวรายงาน
                       - นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับประกาศนียบัตรตามลำดับ
                          วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
                          วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
                          วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ พระนครศรีอยุธยา
                       - ผู้แทนนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณตน
                       - ประธานกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท
                       - ประธานเดินทางกลับ
                       -  แต่ละสถาบันถ่ายภาพบนเวทีตามลำดับ
                       -  คณาจารย์ทุกสถาบันตั้งแถวแสดงความยินดีกับนักศึกษาบริเวณลานโถง ชั้นที่ 1
เวลา 12.00น.    -  รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี
                       - แต่ละสถาบันนัดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ