บัญชี SPU : RD go Campus "PIT ภาษีที่ทุกคนควรรู้ และ ธุรกิจออนไลน์ในยุค 4.0 "

UploadImage
 

บัญชี SPU : RD go Campus "PIT ภาษีที่ทุกคนควรรู้ และ ธุรกิจออนไลน์ในยุค 4.0 "

โดย ดร.บัณฑิต อุชชิน นายวิริยะ ผลเหม และคุณบุศรินทร์ พรหมสังคหะ กรมสรรพากร
วันที 20 ม.ค. 62 ณ อาคาร 11 ห้องสมุด โซน C