บัญชี SPU Congratulations

UploadImage
 

บัญชี SPU Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ในวันที่ 8 มี.ค. 62 เวลา 13.00-17.00 น.