Tech Walk season 2 ep. 3 ณ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) MFEC MODERNFORM TOWER

UploadImage
 

UploadImage

กลับมาอีกครั้ง!!!!กับ Tech Walk season 2 ep. 3 กับการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ไปศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม “เด็กสาย DEV AI กับยุค DIGITAL AGE”

ณ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) MFEC MODERNFORM TOWER
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง พัฒนาการ เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น.