“ก้าวสู่วัยทำงาน” เงินทองต้องวางแผน

UploadImage
 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดโครงการส่งเสริมการออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวข้อ “ก้าวสู่วัยทำงาน”
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการเงิน การวางแผนการออม และการลงทุนในรูปแบบต่างๆ
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
ได้รับทราบถึงการบริการ มุมความรู้ตลาดทุนหรือ SET Corner ในห้องสมุดชั้น 6
บรรยายโดยวิทยากร คุณพิชญา ซุ่นทรัพย์
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวางแผนการเงิน CFP  วิทยากรอาสาตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 - 17.30 น.
ณ อาคาร 11 ห้อง Briefing Room ชั้น 3 สำนักหอสมุด