บัญชี SPU เพิ่มทักษะ เพิ่มประสบการณ์กับนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

UploadImage
 

บัญชี SPU เพิ่มทักษะ เพิ่มประสบการณ์กับนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

"บทบาทและความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน"
โดย คุณฉันทนา สืบสิน นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, CIA
"หลักสูตร: การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน-ทางเลือกวิชาชีพของนักบัญชี"