​เป็นนักบัญชีต้องรู้จักคิดและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีได้ @ศูนย์ S-PAC

UploadImage
 

เป็นนักบัญชีต้องรู้จักคิดและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีได้ @ศูนย์ S-PAC

แชร์ประสบการณ์ดีๆจากการปฏิบัติงาน โดย ปีกาญจน์ บัวสอาด "การใช้โปรแกรมบัญชีที่มีคุณภาพ จะต้องเรียนรู้การคิดและสามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ พร้อมแยกรายการบัญชีให้เป็น"