วิศวะฯ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช.

UploadImage
 

UploadImage

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562” พร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท จาก ผลงานประดิษฐ์คิดค้น“แพลตฟอร์มพัฒนาระบบสื่ออสารผ่านแสงที่มองเห็นแบบโอเพ่นซอร์ส สาธิตผ่านระบบพิพิธภัณฑ์อัจฉริยะ” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งประกอบด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชร นันทิวัฒนา หัวหน้าผู้ประดิษฐ์ ดร.คทา จารุวงศ์รังสี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เติมพงษ์ ศรีเทศ, รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กอเจริญ (สถาบันเทคโนโลยีจิตลดา) และรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี ที่ปรึกษาโครงการฯ

UploadImage

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562” พร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท จาก ผลงานประดิษฐ์คิดค้น “แพลตฟอร์มพัฒนาระบบสื่ออสารผ่านแสงที่มองเห็นแบบโอเพ่นซอร์ส สาธิตผ่านระบบพิพิธภัณฑ์อัจฉริยะ” (Open-Source Visible-Light-Communication Development Platform with the Demonstration on Intelligent Museum Used Case)”  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชร นันทิวัฒนา อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะหัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น  กล่าวว่า “แพลตฟอร์มพัฒนาระบบสื่ออสารผ่านแสงที่มองเห็นแบบโอเพ่นซอร์ส สาธิตผ่านระบบพิพิธภัณฑ์อัจฉริยะ” เป็นแพลตฟอร์มพัฒนา ระบบสื่อสารผ่านแสงที่มองเห็นซึ่งเปิดให้นักพัฒนาไปต่อยอดได้แบบโอเพนเซอร์ตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และการนำแพลตฟอ์มดังกล่าวไปพัฒนาระบบที่พิพิธภัณฑ์อัจฉริยะ ซึ่งเปิดใช้งานจริงเพื่อเป็นการสาธิตให้เห็นถึงความสามารถของตัวเทคโนโลยีดังกล่าว

UploadImage

ในส่วนของแพลตฟอร์มพัฒนาระบบสื่อสารผ่านแสงที่มองเห็นที่พัฒนาขึ้นนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก คือ ส่วนของฮาร์ดแวร์ ซึ่งประกอบด้วยวงจรภาคส่ง-ภาครับ และส่วนของซอฟต์แวร์ซึ่งมีลักษณะเป็นไฟล์โลบารี่ที่สามารถดุงเข้าผนวกกับโปรแกรมของนักพัฒนาได้โดยตรงโดยการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ทำให้นักพัฒนาหรือผู้สนใจที่อาจขาดความเขี่ยวชาญในการพัฒนาวงจรสื่อสารดปรโตคอลสื่อสาร หรือการจัดการสัญญาณรบกวนสามารถพัฒนาระบบสื่อสารผ่านแสงที่มองเห็นได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการต่อยอดไอเดียเชิงนวัตกรรมของนักพัฒนาไทยไปสู่นัวตกรรมที่เป็นรูปธรรมได้

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage