ม.ศรีปทุม เปิดเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 “SPUCON 2018”

UploadImage
 

UploadImage

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561  (SPUCON 2018) เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ขวาสุด) กล่าวรายงาน

UploadImage

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์  ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และเป็นเวทีการเสนอผลงานวิจัยองค์ความรู้ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลงานวิจัยเพื่อพัฒนการเรียนการสอน

UploadImage

นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ  ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับฟัง

UploadImage

ต่อด้วยการการประชุมและนำเสนอผลบทความวิชาการและผลงานวิจัย ซึ่งในปีนี้ SPUCON 2018 มีคนจากแวดวงวิชาการกว่า 500 คน ทั้งนักวิชาการและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลบทความวิชาการและผลงานวิจัย เข้าร่วมจำนวน 267 บทความ ณ  ห้อง Auditorium 1-2  ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage