Yes! SPU “มุมที่ใช่ นี่ไงศรีปทุม” ผลงานนักศึกษากลุ่ม 019 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชนะเลิศที่1

UploadImage
 

Yes! SPU “มุมที่ใช่ นี่ไงศรีปทุม” ผลงานนักศึกษากลุ่ม 019  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในรายวิชา BCS118
โดยการถ่ายภาพและตัดต่อด้วยโทรศัพท์มือถือ  นักศึกษากลุ่มนี้มองว่า
มุมที่ประทับใจ คือ ห้องสมุดอาคาร 11 โรงอาหาร(เย็น) และข้างร้านกาแฟ True Coffee

ไฟล์แนบ