ม.ศรีปทุม น้อมนำศาสตร์พระราชา ออมอย่างพอเพียง! คว้าอันดับ 1 ส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประเภทสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

UploadImage
 

UploadImage

ม.ศรีปทุม น้อมนำศาสตร์พระราชา ออมอย่างพอเพียง คว้ารางวัลอันดับ 1 ผลงานส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม  ประเภทสถานศึกษาดีเด่น ระดับอุดมศึกษา เข้ารับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในงานส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑  เนื่องในวันออมแห่งชาติ

UploadImage

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับโล่รางวัลผลงานส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาดีเด่น ระดับอุดมศึกษา จาก นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีฯให้เกียรติมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันออมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ ชั้น ๔ กระทรวงการคลัง

UploadImage

โดย กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ได้จัดกิจกรรมงานมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ขึ้น เพื่อเป็นงานกิจกรรมขอบคุณหน่วยงานความร่วมมือและหน่วยรับสมัครสมาชิก กอช. พร้อมเชิญชวนประชาชนผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กอช. และผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิในการรับสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาลผ่านการออมเงินกับ กอช. และรับเงินสมทบจากรัฐบาล 50 – 100%

UploadImage

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำการลงนามความร่วมมือกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินการวางแผนการเงินไว้ในยามเกษียณ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทำการสมัครเป็นสมาชิกกับ กอช. ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดให้ กอช.เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาของการสอนในวิชาบังคับสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หรือในวิชาที่เกี่ยวข้อง นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นต้นแบบการสร้างความตระหนักรู้ด้าน การออมให้นักศึกษา

UploadImage

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ เปิดเผยต่อว่า นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้น้อมนำศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙  เนื่องในวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม ความตอนหนึ่งว่า...”การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น...จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า  การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น...ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”...

UploadImage

โดยนำมาปรับใช้ในโครงการ “ออมอย่างพอเพียง” แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาจำนวนมากแสดงความสนใจเข้าร่วม เป็นสมาชิกโดยการออมเงินกับ กอช. รับสิทธิรัฐสมทบเงินออมเพื่อบำนาญ จำนวนมาก อาจารย์เปรมจิต กล่าว

UploadImage

UploadImage