ม.ศรีปทุม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

UploadImage
 

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 – วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ บริเวณ โซน C ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
 
วันพฤหัสบดีที่ 1  พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 น.       คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมเพื่อเตรียมการตรวจประเมิน
                          ณ ห้องประชุม 12A02  ชั้น 12A อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
เวลา 09.30 น.       - อธิการบดี กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
                          - รองอธิการบดี (รศ.กัลยาภรณ์  ปานมะเริง) สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
                          (สำหรับรอบปีการศึกษา 2560) ณ ชั้น 1 โซน C อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
เวลา 10.15 น.       พักรับประทานอาหารว่าง ณ ชั้น 1 โซน C อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
เวลา 10.30 น.       ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงในรายงานการประเมินตนเอง ณ ห้องประชุม 12A02  ชั้น 12A  อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
เวลา 12.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ชั้น 1 โซน A อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
เวลา 13.00  น.      สัมภาษณ์ : นายกสภามหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุม 12A02  ชั้น 12A อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
เวลา 13.30 น.       สัมภาษณ์ : ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 12A02  ชั้น 12A อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
เวลา 14.00 น.       คณะกรรมการประเมินฯ ชุดที่ 1 สัมภาษณ์  ณ ห้องประชุม 12A02  ชั้น 12A  อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
                          - คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
                          - นักศึกษาปัจจุบัน
                          คณะกรรมการประเมินฯ ชุดที่ 2 สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 12A03 ชั้น 12A อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
                          - ผู้ใช้บัณฑิต
                          - ศิษย์เก่า
เวลา 15.00 น.       คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานอ้างอิง (เพิ่มเติม)
                          และสรุปผลการประเมินประจำวัน  ณ ห้องประชุม 12A02  ชั้น 12A อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
 
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.00 น.       คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานอ้างอิง (เพิ่มเติม)
                          ณ ห้องประชุม 12A02  ชั้น 12A  อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
เวลา 12.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ชั้น 1 โซน A อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
เวลา 13.00 น.       คณะกรรมการประเมินฯ  ประชุมสรุปผลการประเมิน ณ ห้องประชุม 12A02  ชั้น 12A อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
เวลา 14.00 น.       - คณะกรรมการประเมินฯ นำเสนอสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
                         ณ ชั้น 1 โซน C อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
                         - เสร็จสิ้นการตรวจประเมิน
 
รายนามผู้ตรวจ ประเมิน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพฤทธิ์  บัณฑิตวัฒนาวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์เยาวนารถ  พันธุ์เพ็ง 
รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี   กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ  นันทแพศย์
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรรมการ
6. อาจารย์ชิดใจ  วรพงษ์  วงษ์วุฒิพงษ์
อาจารย์ประจำ สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.  เลขานุการ