โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรรายวิชา EBC200,JBC200 และ CBC200

UploadImage
 

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรรายวิชา EBC200,JBC200 และ CBC200 โดยมีหัวข้อการบรรยายเสวนา โอกาส ความสำเร็จ ปัญหา แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ  โดยมีวิทยากรดังนี้ ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ อาจารย์จักรพันธ์ จตุพรพันธ์ และอาจารย์ Xiao Shanshan ร่วมบรรยายและให้ความรู้แก่นักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์