โครงการหลักสูตรระยะสั้นภาษาจีนเบื้องต้น

UploadImage
 

   สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้นภาษาจีนเบื้องต้นได้เชิญ อาจารย์สราวุฒิ เขียวพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00-17.00 น. ห้อง 11-1201 อาคาร 40 ปีศรีปทุม