อบรมพร้อมสอบตามเงื่อนไขเพื่อรับประกาศนียบัตร “ความสำคัญของเครื่องหมายตราฮาลาลกับตลาดโลก” รุ่น 5

UploadImage
 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ  สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมพร้อมสอบตามเงื่อนไขเพื่อรับประกาศนียบัตร “ความสำคัญของเครื่องหมายตราฮาลาลกับตลาดโลก” รุ่น 5 ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.  ค่าสมัครเข้าร่วมการอบรม  นักศึกษา  300 บาท บุคคลทั่วไป 500 บาท
 
สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเครื่องหมาย Halal  ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามเเห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการทำการประทับหรือเเสดงลงบนฉลาก บนผลิตภัณฑ์ หรือกิจการใดๆ เพื่อให้การทำการตลาดไม่มีข้อจำกัดสำหรับผู้บริโภค และสามารถขยายตลาดอาหารฮาลาลสู่ตลาดโลกได้อย่างคล่องตัว ทำให้ธุรกิจสามารถก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายในอนาคต  สอบถามเพิ่มเติม  คณะบริหารธุรกิจ โทร. 08-0073-9811, 08-1376-5174 และ 08-3155-5443