ม.ศรีปทุม กำหนดการทำสัญญากู้ยืมฯ กยศ. / กรอ. ปีการศึกษา 2561 รอบสุดท้าย

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดการทำสัญญากู้ยืมฯ กยศ. / กรอ. ปีการศึกษา 2561 รอบสุดท้าย
 
► นักศึกษา รหัส 61  ทำสัญญากู้ยืมฯ กยศ./กรอ.
► นักศึกษา รหัส 56-60 ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้ว ทำสัญญากู้ยืม กยศ.รายใหม่
► นักศึกษาเว้นการกู้ยืม กยศ./กรอ. จากสถาบันอื่น ที่ยังไม่ได้ทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ที่ยื่นแบบฯและเตรียมเอกสารต่อสัญญาแล้ว
 
8 ตุลาคม 2561
นักศึกษาทุกคณะ ทำสัญญากู้ยืมฯ กรอ.  เวลา 09.30 - 14.00 น.
ณ อาคาร 11 ชั้น 1 โซน C  (ฝั่งลูกโลก)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
9 ตุลาคม 2561
นักศึกษาทุกคณะ ทำสัญญากู้ยืมฯ กยศ.  เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ อาคาร 11 ชั้น 1 โซน C  (ฝั่งลูกโลก)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
รายละเอียดเพิ่มเติมในการทำสัญญา
1. ผู้กู้ยืมฯ ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมฯ ให้นำมาส่งพร้อมกันในวันทำสัญญา
2. ผู้ค้ำประกัน ต้องเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการผู้ที่เคยเซ็นรับรองรายได้ให้ผู้กู้ แต่ต้องเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเท่านั้น
3. ให้ผู้กู้ยืมฯ จัดเตรียมเอกสารพร้อมทั้งส่งเอกสารสัญญาตามวันและเวลาที่กำหนด
4. นศ.ที่ยังไม่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมฯในระบบ e-studentloan ภาค1/2561 ระบบจะไม่ขึ้นหน้าให้กรอกสัญญากู้ยืมฯ
 
หมายเหตุ
1. เอกสารทุกฉบับหากเขียนผิดห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด เด็ดขาด!!  ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วเซ็นชื่อกำกับตรงที่ขีด
2. รายละเอียดเพิ่มเติม  FB Page : สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU