ชวนเด็ก SPU’61 เปิดโลกกิจกรรมจิตอาสา SPU USR กว่า 30 ชมรม 4-5 ตุลาคมนี้

UploadImage
 

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์  ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 1 พบกับประสบการณ์ใหม่ในงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 “เลือกชมรมที่รัก...สมัครชมรมที่ชอบ”  เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ด้านหน้า อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. โดยกิจกรรมในงานปีนี้ยังคงความต่อเนื่องในความเป็น จิตอาสา SPU USR  ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม และภายงานจะมีชมรมต่างๆ จำนวน  30 ชมรม จัดแสดงนิทรรศการและผลงานของชมรม พร้อมเปิดให้นักศึกษาที่มีความสนใจทำกิจกรรมชมรม ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมอีกด้วย
 
กำหนดการ
11.00 น. กิจกรรมนำเสนอผลงานของชมรม  และการรับสมัครสมาชิกของแต่ละชมรม 
16.00 น. จบกิจกรรมในแต่ละวัน
 
กิจกรรมนี้ เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และมีประสิทธิภาพเมื่อการเรียนรู้นั้นได้ลงมือปฏิบัติหรือได้รับประสบการณ์โดยตรง ซึ่งการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนที่ไม่มีอยู่ในตำรา จะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงาน สามารถนำความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปสู้การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ดี 
 
ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์  และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมพัฒนานอกหลักสูตรที่จะสามารถสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในทำงานเป็นทีม เรียนรู้ถึงภาวะผู้นำ รู้จักผู้อื่น รู้จักการให้ การรับ การเสียสละ อดทน และการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่สำคัญในการดำเนินชีวิต  เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาใหม่เกิดความต้องการมีส่วนร่วม และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานอกหลักสูตรที่ตนเองสนใจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ และเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าออกแสดงในการนำเสนอผลงานให้บุคคลที่สนใจได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจต่อไป
 
คลิกเพิ่มเติม  https://www.spu.ac.th/department/studentdevelopment/act/1866/