เชิญชวนนักศึกษา ม.ศรีปทุม ร่วมการประกวดสุนทรพจน์ “ใต้ร่มพระบารมีด้วยศาสตร์และศิลป์พระราชา”

UploadImage
 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกคณะ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมีด้วยศาสตร์และศิลป์พระราชา” วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ Exhibition Hall ชั้น 1 โซน A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านในรูปของการกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้น้อมนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และเพื่อให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ดำรงไว้ในเรื่องของสุนทรพจน์ต่อไป

โดย ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นผู้เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ในครั้งนี้ ผู้สนใจสมัครการประกวดสุนทรพจน์ คลิกดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่ ไฟล์แนบ
 
กำหนดการการประกวดสุนทรพจน์
12.30 - 13.20 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด
13.20 - 13.30 น.    พิธีกรชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ “กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์” และแนะนำคณะกรรมการ
13.30 - 15.00 น.    การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
15.30 - 16.00 น.    ประกาศผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ และรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการ
 
รายละเอียดต่างๆ ของผู้สมัคร
1.คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์
ผู้เข้าประกวดเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะละ 1-2 คน
 
2.รายละเอียดการรับสมัครและการประกวด
2.1 หัวข้อสุนทรพจน์ “หัวข้อ ใต้ร่มพระบารมีด้วยศาสตร์และศิลป์พระราชา”
2.2 วิธีการรับสมัคร
1) สามารถสมัครและตอบรับการเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ได้ตามใบสมัครที่แนบมาท้ายเอกสาร
2) การส่งใบสมัคร สามารถส่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 ตุลาคม 2561 โดยสามารถส่งได้ 2 ช่องทาง คือ
2.1.ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 503
2.2 สมัครทาง QR code

3. หลักเกณฑ์ในการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ผู้เข้าประกวดต้องกล่าวสุนทรพจน์ ตามหัวข้อที่กำหนด
    2.1 หัวข้อบังคับ ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องกล่าวสุนทรพจน์เรื่อง ใต้ร่มพระบารมีด้วยศาสตร์และศิลป์พระราชา ใช้เวลา 5 นาที ผู้ที่ใช้
         เวลาไม่ถึง 4 นาที  และเกิน 6 นาที จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลใด ๆ
3.เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบด้วย
    1) ด้านเนื้อหา (40 คะแนน) ได้แก่
       1.1) การเรียบเรียงและความต่อเนื่องของเนื้อหา                     10 คะแนน
       1.2) ความถูกต้องของข้อมูล ความสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง     10 คะแนน
       1.3) คุณค่าของเนื้อหา (ประโยชน์ของเนื้อหาที่จะนำไปใช้)        10 คะแนน
       1.4) ความถูกต้องของรูปแบบการกล่าวสุนทรพจน์                  10 คะแนน
    2) ด้านการน าเสนอ (30 คะแนน) ได้แก่
       2.1) ลีลาวาทศิลป์    10 คะแนน
       2.2) น้ำเสียง           10 คะแนน
       2.3) บุคลิกภาพ (ภาษากาย)   10 คะแนน
    3) ด้านการใช้ภาษา (30 คะแนน) ได้แก่
       3.1) ระดับภาษามีความเหมาะสมกับเนื้อหา  10 คะแนน
       3.2) ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ การเลือกใช้คำและการผูกประโยค   10 คะแนน
       3.3) สำนวนโวหาร ความคิดสร้างสรรค์       10 คะแนน
 
4. ขั้นตอนในการประกวดสุนทรพจน์
    4.1 ผู้เข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน คือ Exhibition อาคาร 11 ชั้น 1 โซน A
       ก่อนการแข่งขัน 30 นาที (หากมาช้าเกินกว่ากำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการแข่งขัน)
   4.2 ให้ผู้เข้าประกวดจับฉลากเพื่อจัดลำดับในการประกวดก่อนการประกวด 20 นาที
 
5. คณะกรรมการตัดสิน
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาและการกล่าวสุนทรพจน์ และผลของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
 
6. รางวัลการประกวดสุนทรพจน์
รางวัลชนะเลิศ                    ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล          ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลๆ 500 บาท
 
ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและคณะผู้ดำเนินงานจะชี้แจงให้ท่านทราบล่วงหน้า สอบถาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2329,2138, 094-657-7657 และ 095-546-5028