เชิญร่วมงาน ๒๕ ปี สถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมงานวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครบรอบ ๒๕ ปี วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.  ภายในงานร่วมกิจกรรมพิธีอาจาริยบูชาครอบครูช่างสถาปัตยกรรมและพิธีพุทธาเทวาภิเษก พระพิฆเนศรุ่นครบรอบ ๒๕ ปี

กำหนดการ
เวลา ๐๗.๐๐ น.   พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา ๐๘.๓๙ น.   พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศและเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะและมหาวิทยาลัย
เวลา ๐๙.๔๙ น.   พิธีครอบครู ไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม
                        โดย อ.ปิยะ ไล้หลีกภัย อาจารย์ประจำวิชาสถาปัตยกรรมไทยและพื้นถิ่น
เวลา ๑๒.๓๙ น.   พิธีเจิมแป้งพระพิฆเนศโดยพระเกจิเถราจารย์
เวลา ๑๓.๐๙ น.   พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
เวลา ๑๔.๐๙ น.   พระเกจิเถราจารย์ นั่งปกอธิษฐานจิต พระมหานาคสวดคาถาพุทธาเทวาภิเษก
เวลา ๑๕.๐๙ น.   พระเกจิเถราจารย์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โปรยข้าวตอกดอกไม้
เวลา ๑๕.๑๙ น.   ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม / กรวดน้ำรับพร เสร็จพิธี
 
พระเกจิเถราจารย์ นั่งปรกอธิษฐาน
ในพิธีพุทธาเทวาภิเษก พระพิฆเนศพระพิฆเนศรุ่น ครบรอบ ๒๕ ปี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๑.  พระราชพัฒนากร                  (หลวงพ่อสมชาย) เจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม พระราม ๓
๒.  พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ       (หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์) เจ้าอาวาสวัดประดู่ สมุทรสงคราม
๓.  พระมงคลสุทธิคุณ                (หลวงพ่อฟู) เจ้าอาวาสวัดบางสมัคร ฉะเชิงเทรา
๔.  พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์        (หลวงพ่อสมบูรณ์)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่
๕.  พระราชปริยัติดิลก (หลวงพ่อวิชิต)       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เชิงสะพานพุทธ

พระมหานาคสวดคาถาพุทธาภิเษก
๑.         พระครูโฆสิตธรรมากร                  วัดสุวรรณาราม บางกอกน้อย
๒.         พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ         วัดทองนพคุณ คลองสาน
๓.         พระครูพิพิธธรรมภาณ                 วัดประยุรวงศาวาส เชิงสะพานพุทธ
๔.         พระมหาสมชาย ปภสฺสโร             วัดประยุรวงศาวาส เชิงสะพานพุทธ