บัญชี SPU แนะนำการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ

UploadImage
 

บัญชี SPU แนะนำการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ

คณะบัญชี ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี และรศ.ดร.สุบิน ยุระรัช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย แนะนำการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ และการขอทุนวิจัย Google Scholar วันที่ 9 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุม อาคาร9 ชั้น10