บัญชี SPU Professional "การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน โครงการด้านการเงิน การบัญชี และโปรแกรมออนไลน์"

UploadImage
 

บัญชี SPU Professional

ผศ.ยุวดี เครือรัฐติกาล และอาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ บรรยายหัวข้อ "การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน โครงการด้านการเงิน การบัญชี และโปรแกรมออนไลน์" ให้กับผู้รับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561