ม.ศรีปทุม ถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจ

UploadImage
 

UploadImage

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 61 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ที่มีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอันเป็นคุณูปการอย่างยิ่ง  ณ  ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
#SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage