ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ม.ศรีปทุม ส่งเสริมแนวคิดและหลักการ จัดอบรมโครงการ “การจัดการศึกษาและการทำวิจัยเชิงสหวิทยาการ”

UploadImage
 

UploadImage     
      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  ร่วมกับ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการอบรม เรื่อง การจัดการศึกษาและทำวิจัยเชิงสหวิทยาการ "โอกาสและทางเลือกใหม่ ของอุดมศึกษา" โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช บรรยาย เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิจัยการศึกษา นักวิชาการ นักการศึกษา และนักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของการทำวิจัยเชิงสหวิทยาการ การอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งอาจารย์และนักศึกษา เป็นจำนวนมาก

UploadImage

UploadImage