IT ม.ศรีปทุม MOU วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร พร้อมหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ร่วมมือ การจัดอาชีวศึกษา พัฒนาผู้เรียนสายอาชีพ

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่2จากซ้าย) และนางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนาผู้เรียนสายอาชีพ ณ หอประชุมเสริญ หรุ่นรักษ์วิทย์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
 
UploadImage

ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การเข้าร่วมลงนามความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาฯในครั้งนี้ ก็เนื่องมาจากการที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้จัดอาชีวศึกษา โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันผลิต ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนสายอาชีพ ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล สามารถทำงานในขอบข่ายที่ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการตลาดงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาคอุตสาหกรรมของประเทศ กอปรกับการที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเองมีความพร้อมในการให้การสนับสนุนงานบริการวิชาการสู่สังคม โดยมีทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม จึงได้ให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมในการ MOU ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการ การวิจัย การฝึกอบรม และพัฒนาผู้เรียนสายอาชีพตลอดจนการจัดการอาชีวศึกษา สู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ยั้งยืน ของประเทศต่อไป ผศ.ดร.ธนา กล่าวUploadImage