เชิญฟังบรรยายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอนกฎหมาย ในศตวรรษที่ 21

UploadImage
 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนนักศึกษา และผู้ที่สนใจฟังบรรยาย “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอนกฎหมาย ในศตวรรษที่ 21” วิทยากรพิเศษ โดย ดร.พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) พระภิกษุชาวเนปาล อุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นพระอุปัชฌาย์
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ เธียร์เตอร์รูม ชั้น 3 อาคาร  40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.

 ประวัติโดยย่อ: ดร.พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)
- ได้รับทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ศึกษาในระดับปริญญาเอก ด้านมานุษยวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยบรูเนล กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปี พ.ศ. 2556 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส ฝ่ายเผยแพร่พระพุทธศาสนา วัดบวรนิเวศวิหาร
- ปี พ.ศ. 2561 ได้รับแต่งตั้งจากองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ให้เป็น อธิการบดี มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ฯลฯ