ฟังบรรยายพิเศษ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร Corporate Social Responsibility

UploadImage
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ เชิญชวนฟังการ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
Corporate Social Responsibility วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ 11-1208
ชั้น 12 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.