สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหาร รุ่นที่๗”

UploadImage
 

UploadImage

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๗ โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๗  โดยมี รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี และอาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

UploadImage

ซึ่งโครงการฯดังกล่าวนี้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสร้างการนำหลักธรรมคำสอน ตามแนวทางหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปด้วยการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจและสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

UploadImage

UploadImage

UploadImage