TEA จับมือ ม.ศรีปทุม มุ่งพัฒนาด้านวิชาการ การเรียนการสอน และสนับสนุนงานวิจัย สู่อุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก

UploadImage
 

UploadImage

สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) จับมือ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนาม MOU มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้มีงานวิจัยสำหรับใช้ในการจัดการศึกษา  ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรคุณภาพ สู่อุตสาหกรรมไมซ์ไทยในระดับโลก
 
UploadImage

มหาวิทาลัยศรีปทุม  โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี  พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ นายทาลูน เทง นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)และ นายณัฐคม รุ่งรัศมี ประธานกรรมการฝ่ายการศึกษาและพัฒนา  สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)  ณ ห้อง Boardroom ชั้น 14 อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
โดยมี ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และดร.ปณต  อัศวชัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย

UploadImage

นายทาลูน เทง นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) เปิดเผยว่า  “TEA” ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาความรู้ด้านวิชการ และสนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรในการผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมไมซ์ ตอบสนองความต้องการของตลาดงานพร้อมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ให้ครบทุกมิติ  ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มภาคการศึกษา

UploadImage

และด้วยเจตนารมณ์และความตั้งใจจริงของทั้งสองฝ่าย จึงเกิดเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม   ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานด้านวิชาการร่วมกัน
”โดย TEA”  เชื่อมั่นในศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จึงพร้อมที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษากับองค์กรชั้นนำและหน่วยงานในอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางสมาคมฯจัดขึ้นและร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มืออาชีพ สู่ภาคอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยและระดับโลกต่อไป

UploadImage

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้านานาชาติ หรือที่เรียกว่า อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE : Meetings Incentives Conventions and Exhibitions) นับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยในลำดับต้นๆ และยังเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการพัฒนาและนำองค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ เข้าสู่ประเทศไทย

UploadImage

ทั้งนี้ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. ๒๕๒๗ ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นสถานที่จัดประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติ

UploadImage

ดร.รัชนีพร อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม  และ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ตระหนักในภารกิจที่จะให้บริการทางความรู้และพัฒนาการศึกษาของชาติ  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพทัดเทียมกับอารยประเทศ  จึงได้ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการขึ้น  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  #Dek61 #DekSPU #วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการม.ศรีปทุม #SPUสร้างผู้ประกอบการ
 #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM  #dek61 #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImageUploadImage