การศึกษาระบบบัญชีต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก กรณีศึกษา : บริษัท เรย์ – ไทย อินดัสตรีส์ จำกัด