บัญชี SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง "ระบบบัญชีและการควบคุมภายในของสหกรณ์"

UploadImage
 

บัญชี SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

"ระบบบัญชีและการควบคุมภายในของสหกรณ์"

โดย...คุณสมหมาย ทองคำหยู นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่10  วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคาร 40 ปีศรีปทุม

#ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบัญชี SPU และ สำนักงานตรวจบัญ์ชีสหกรณ์ที่ 10 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์