ติดอาวุธดิจิทัล!! เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม อบรมเชิงปฎิบัติการ "ผู้สอบบัญชียุคดิจิทัล"

UploadImage
 

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ติดอาวุธดิจิทัล นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม สู่การเป็นผู้สอบบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ 4.0  ยุคดิจิทัล กับโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ผู้สอบบัญชียุคดิจิทัล” โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชีดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพสอบบัญชี และทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยความร่วมมือจากบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซีแอนด์เอ จำกัด ,บริษัท เคที โอทีโซลูชั่น จำกัด และบริษัท ธาญาดา พัฒนาการบัญชี จำกัดจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้สอบบัญชียุคดิจิทัล เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีด้านการบัญชีให้กับนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม สู่การเป็นนักบัญชีดิจิทัลมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)


UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี เครือรัฐติกาล คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะให้ นักศึกษาได้มีโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมจากผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพสอบบัญชี ดังนั้นจึงได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์มาบรรยายให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับผลกระทบที่จะมาจากการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้านในยุคดิจิทัล โดยเริ่มต้นปรับบทบาทตัวเองด้วยการศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะมาปฏิวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีในยุคดิจิทัลและทักษะสำคัญที่ทีมผู้สอบบัญชีต้องพัฒนาสำหรับผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นและสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในวิชาชีพต่อไปในอนาคต

UploadImage

โดยคณะบัญชี ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์มาบรรยายให้ความรู้ อาทิ   คุณจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ,คุณนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ธาญาดา จำกัด ,คุณสุกัญญา สุธีประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  วิทยากรจากบริษัท เคที ไอที โซลูช่ัน จำกัดและ คุณกษิภัท ธนิตธนาคุณ IT Audit ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในหัวข้อการบรรยายต่างๆ

UploadImage

อาทิ  หัวข้อการบรรยาย *การตรวจสอบบัญชีบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ ,ภาพรวมของวิชาชีพสอบบัญชี ,การวางแผนการตรวจสอบ ,ความเสี่ยงในการสอบบัญชี ,ตัวอย่างกระดาษทำการ ,รายงานของผู้สอบบัญชี ,ประเด็นการตรวจสอบที่น่าสนใจ ,การตรวจสอบโดย IT Audit ,บทบาทหน้าที่ของ IT Audit ,มาตรฐานการท างานของ IT Audit ,กระบวนการท างานของ IT Audit ,ใบรับรองคุณวุฒิด้าน IT Audit ,การตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ,วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ,ขั้นตอนการตรวจสอบที่สำคัญ ,การวางแผนงานและประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบ ,ตัวอย่างกระดาษทำการและประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ,รายงานของผู้สอบบัญชี ,การติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมเชิงปฎิบัติการ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำการมอบมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาผู้ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้สอบบัญชียุคดิจิทัล" ในครั้งนี้ด้วย
#บัญชีศรีปทุม #บัญชีดิจิทัล #บัญชีนัมเบอร์วัน #บัญชีSPU : เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วรายได้สูงมีงานทำ100% #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง  


UploadImage