อบรมวิเคราะห์ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ Single License Boosts

UploadImage
 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์
Single License Boosts
โดยวิทยากร คุณบัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ  ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)  คุณจักรพันธ์ เนียรศิริ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องบงกช ชั้น 6 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10)

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561
08.30 น.  ลงทะเบียน
09.00 น.  การอบรมการอบรมและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์
              โดยวิทยากร   คุณบัณฑิต  ว่องอำไพประเสริฐ
              ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)
12.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.   การอบรมการอบรมและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์
               โดยวิทยากร   คุณบัณฑิต  ว่องอำไพประเสริฐ
               ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน – วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561     
08.30 น.   ลงทะเบียน
09.00 น.   การอบรมการอบรมและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์  
              โดยวิทยากร   คุณจักรพันธ์ เนียรศิริ
                                 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
12.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.   การอบรมการอบรมและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์
               โดยวิทยากร   คุณจักรพันธ์ เนียรศิริ
                                  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

สอบถามโทร. 0 2579 1111 ต่อ 2327, 2365